Biz hakda

Hebei Taobo Machinery Co., Ltd.

biz hakda

Hebei Taobo Machinery, 5 ýyl bäri däne impulslaryny we ýag tohumlaryny gaýtadan işleýän enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.

Taobo tehnikasy howa ekrany arassalaýjy, goşa howa ekrany arassalaýjy, agyrlyk güýji stoly bilen howa ekrany arassalaýjy, De-stoner we agyrlyk güýji de-stoner, agyrlyk güýji bölüji, Magnit bölüji, reňk sortlaýjy, noýba ýuwujy maşyn, noýba reňkleýji maşyn, awtoulag agram we gaplaýyş maşynlary, çelek lifti, eňňit lifti, konweýer, guşak konweýer, agram köprüsi we agram terezisi, awtoulag tikin maşyny we gaýtadan işleýän maşynymyz üçin tozan ýygnaýjy ulgam, dokalan PP haltalary.Önümlerimiziň durnukly hili, ajaýyp öndürijiligi we ösen tehnologiýasy bar, işgärlerimiziň hemmesi “Hil biziň medeniýetimizdir” diýip ynanýarlar 'Biz hünär ussatlygymyzy ösdürýäris, oba hojalygy tehnikasyna goşant goşmak üçin ösen halkara tehnologiýasyny öwrenýäris.

Bir wokzal hyzmatlary

Biziň hemmämiz ilki bilen hiline ynanýarys

Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Toparymyz

24 sagat onlaýn goldaw

Häzirki wagtda kompaniýamyzda marketing bölümi, halkara söwda bölümi, gözleg we barlag bölümi, satuwdan soňky bölüm, 24 sagat onlaýn goldaw bar.
Bölüm, direktorlar geňeşi bölümi.100-den gowrak işgärimiz bar.Biziň hemmämiz ilki bilen hiline ynanýarys.Şonuň üçin biz basym ulalýarys.

Biziň maksadymyz

Dünýä git

Biziň maksadymyz, agro-eksportçylaryň dünýädäki arassalaýjy enjamymyzy ulanmagydyr.häzirki wagtda bazaryň ekinlere we dänelere bolan talaplary barha kynlaşýar.Enjamlarymyz oba hojalygyny mehanizasiýa etmekde möhüm rol oýnap biler diýip umyt edýäris.

Hil kepilligi

Biziň üçin hil biziň medeniýetimizdir

Diňe ähli müşderilerimize ýokary hilli enjamlar bermek bilen kompaniýamyzyň ýaşap biljekdigine ynanýarys.Hytaýda köp işleýän we dünýä tarapyndan görülmegine umyt baglaýan bir topar adam bar.Bu, biz.

Bilelikde ýeňiş gazanmak geljegi gazanyp biler, Toparymyz munuň üçin elinden gelenini eder.