Agyrlyk güýji bölüji

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 6-15 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Agyrlyk güýji bölüji tohum, tohum, zeperlenen tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, künji, noýba topragy we ýokary öndürijilik bilen aýryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Erbet we ýaralanan däneleri we tohumlary gowy dänelerden we gowy tohumlardan aýyrmak üçin hünärmen maşyn.
5TB agyrlyk güýji bölüji, däneli däneleri we tohumlary, ösýän däneleri we tohumlary, zeper ýeten tohumlary, ýaralanan tohumlary, çüýrük tohumlary, ýaramaz tohumlary, galyndy tohumlary, oňat dänelerden, oňat impulslardan, gowy tohumlardan, gowy künjilerden aýryp biler. gowy bugdaý, zordan, mekgejöwen, her dürli tohum.

Windel basyşyny agyrlyk güýjüniň tablisasynyň düýbüni we agyrlyk güýji tablisasynyň wibrasiýa ýygylygyny sazlamak bilen dürli material üçin işläp biler. Wibrasiýa we şemalda erbet tohumlar we döwülen tohumlar aşak süýşer, Şol bir wagtyň özünde gowy tohumlar we däneler aşakdan süýşer. ýokarky pozisiýa, şonuň üçin agyrlyk güýji bölüji erbet däneleri we tohumlary gowy dänelerden we tohumlardan bölüp biler.

Arassalamak netijesi

Çig kofe noýbasy

Çig kofe noýbasy

Erbet we ýaralanan kofe noýbasy

Erbet we ýaralanan kofe noýbasy

Gowy kofe noýbasy

Gowy kofe noýbasy

Maşynyň tutuş gurluşy

Pes tizlikli döwülmedik eňňit lifti, Poslamaýan polat agyrlyk güýji stoly, däne titremesi gutusy, quygylyk öwrüjisi, marka hereketlendirijileri, Japanaponiýa Bearing
Pes tizlikli döwülen eňňit lifti: Däneleri we tohumlary we noýbalary agyrlyk güýji bölüjisine hiç hili döwülmän ýüklemek, Şol bir wagtyň özünde agyrlyk bölüjisini iýmitlendirmek üçin garylan noýba we däneleri gaýtadan ulanyp biler.
Poslamaýan polatdan ýasalan elekler: Iýmit gaýtadan işlemek üçin ulanylýar
Agyrlyk stolunyň agaç çarçuwasy: uzak wagtlap ulanmak we ýokary täsirli titremäni goldamak üçin
Wibrasiýa gutusy: Çykyş kuwwatyny ýokarlandyrmak
Quygylygy öwrüji: Wibrasiýa ýygylygyny laýyk dürli material üçin sazlamak

Agyrlyk tablisasy bellendi
Toz ýygnaýjy-2 bilen agyrlyk güýji bölüji
Toz ýygnaýjy bilen agyrlyk güýji bölüji

Aýratynlyklary

● Japanaponiýa
Ain Poslamaýan polatdan dokalan elekler
USA ABŞ-dan getirilen stol agajy çarçuwasy, uzak wagtlap çydamly
● Posdan we suwdan goraýan gum partlaýyş görnüşi
Avity Agyrlyk güýji bölüji tohumlary, köpelýän tohumlary, zeper ýeten tohumlary (mör-möjekler bilen) aýryp biler.
● Agyrlyk güýji bölüji agyrlyk stolundan, agaç çarçuwasyndan, ýedi ýel gutusyndan, titremäniň hereketlendirijisinden we fan motoryndan durýar.
● Agyrlyk güýjüniň bölünişi ýokary hilli podşipnik, Iň oňat bug we ýokary hilli poslamaýan polat stol görnüşini kabul edýär.
● Iň ösen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Wibrasiýa ýygylygyny dürli materiallar üçin laýyklaşdyryp biler.

Jikme-jiklikler

Agyrlyk tablisasy-1

Agyrlyk tablisasy

Marka göteriji

Japanaponiýa

ýygylyk öwrüji

Quygylyk öwrüji

Üstünlik

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
● Pokary arassalygy: esasanam künji we kömelek noýbasyny arassalamak üçin 99,9% arassalygy
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
Different Dürli tohumlary we däneleri arassalamak üçin sagatda 7-20 tonna arassalaýyş ukyby.
Seed Tohumlara we dänelere zeper ýetmän, pes tizlikli eňňit çelek lifti.

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Eliň ululygy (mm)

Kuwwat (KW)

Göwrüm (T / H)

Agramy (KG)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Naprýa .eniýe

Agyrlyk güýji bölüji

5TBG-6

1380 * 3150

13

5

1600

4000 * 1700 * 1700

380V 50HZ

5TBG-8

1380 * 3150

14

8

1900

4000 * 2100 * 1700

380V 50HZ

5TBG-10

2000 * 3150

26

10

2300

4200 * 2300 * 1900

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Arassalamak üçin näme üçin agyrlyk güýji bölüji gerek?

Häzirki wagtda her ýurtda azyk eksporty üçin has ýokary we has ýokary talaplar bar. Käbir ýurtlaryň arassalygy 99,9% bolmaly, beýleki tarapdan, künji tohumy we däne, noýba has arassalygy bolsa, satmak üçin has ýokary baha alarlar Bilşimiz ýaly, häzirki ýagdaý arassalamak üçin nusga arassalaýjy maşyny ulandyk, ýöne arassalandan soň henizem zeper ýeten tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, galyndy tohum, ýaşap bolmajak tohum bar; dänelerde we tohumlarda. Şonuň üçin arassalygy ýokarlandyrmak üçin dänelerden bu hapalary aýyrmak üçin agyrlyk güýji bölüjisini ulanmalydyrys.

Umuman, ýokary öndürijilik gazanmak üçin deslapky arassalaýjydan we “Destoner” -den soň agyrlyk güýji bölüjisini gurarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň