Habarlar

 • Goşma agyrlyk arassalaýjysynyň artykmaçlyklary

  Goşma agyrlyk arassalaýjysynyň artykmaçlyklary

  Iş prinsipi original Asyl material iýmitlenenden soň, ilki bilen belli agyrlyk güýji tablisasy bilen işlenýär we materialyň ilkinji seçimi geçirilýär.Aýratyn agyrlyk güýji tablisasy we otrisatel basyş sorujy kapot tozany, samany, samany we az mukdarda ...
  Koprak oka
 • Mekgejöwen arassalaýjy maşynyň artykmaçlyklary

  Mekgejöwen arassalaýjy maşynyň artykmaçlyklary

  Mekgejöwen arassalaýjy maşyn esasan bugdaý, mekgejöwen, dag arpa, soýa, tüwi, pagta tohumy we beýleki ekinleri däne saýlamak we bahalandyrmak üçin ulanylýar.Köp maksatly arassalaýyş we barlag enjamy.Onuň esasy janköýeri agyrlyk güýjüni bölmek tablisasyndan, janköýerden, sorujy kanaldan we ekran gutusyndan durýar ...
  Koprak oka
 • Dänäni barlaýan maşyn dänäni has gowy gaýtadan işlemäge we ulanmaga mümkinçilik berýär

  Dänäni barlaýan maşyn dänäni has gowy gaýtadan işlemäge we ulanmaga mümkinçilik berýär

  Dänäni barlaýan maşyn, däne arassalamak, arassalamak we bahalandyrmak üçin däne gaýtadan işleýän maşyn.Dänäni arassalamagyň dürli görnüşleri däne bölejiklerini hapalardan aýyrmak üçin dürli iş ýörelgelerini ulanýarlar.Bu däne barlaýyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Içindäki hapalary süzüň, şonuň üçin gr ...
  Koprak oka
 • Uly däne arassalaýjy maşyn aňsat we ygtybarly işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir

  Uly däne arassalaýjy maşyn aňsat we ygtybarly işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir

  Uly göwrümli däne arassalaýjy maşyn däne arassalamak, tohum saýlamak we bugdaý, mekgejöwen, pagta tohumy, tüwi, günebakar tohumy, nohut, soýa we beýleki ekinleri bahalandyrmak üçin ulanylýar.Barlag effekti 98% -e ýetip biler.Dänäni ekrana çykarmak üçin kiçi we orta däne ýygnaýjylar üçin amatly It i ...
  Koprak oka
 • Aýratyn agyrlyk maşynynyň işleýiş görkezmeleri bilen tanyşlyk

  Aýratyn agyrlyk maşynynyň işleýiş görkezmeleri bilen tanyşlyk

  Specificörite agyrlyk enjamy tohumlary we oba hojalygynyň önümlerini gaýtadan işlemek üçin möhüm enjamdyr.Bu enjam dürli gury granula materiallaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.Howa akymynyň we yrgyldy sürtülmesiniň materiallara, lar bilen materiallara giňişleýin täsirini ulanmak ...
  Koprak oka
 • Galla ekrany arassalaýjy enjamyň howpsuz işlemegi üçin kod

  Galla ekrany arassalaýjy enjamyň howpsuz işlemegi üçin kod

  Dänäni barlaýan maşyn iki gatly ekrany ulanýar.Ilki bilen, dürli dürli ýapraklary ýa-da bugdaý sypallaryny gönüden-göni üflemek üçin girelgedäki janköýer tarapyndan üflenýär.Upperokarky ekranda ilkinji barlagdan soň uly dürli däneler arassalanýar we gowy däneler göni ...
  Koprak oka
 • Mekgejöwen arassalaýjy maşynyň satyn alyş zerurlyklary bilen tanyşlyk

  Mekgejöwen arassalaýjy maşynyň satyn alyş zerurlyklary bilen tanyşlyk

  Mekgejöwen seçip alýan maşyn, dürli däneleri saýlamak üçin amatlydyr (meselem: bugdaý, mekgejöwen / mekgejöwen, tüwi, arpa, noýba, mekgejöwen we ösümlik tohumy we ş.m.) we mör-möjek iýýän galyndy we çüýrük däneleri aýryp biler. däneler, däneli däneler we mekgejöwen däneleri.Däneler, gögeren däneler we bu gra ...
  Koprak oka
 • Soýanyň täsiri we işleýşi

  Soýanyň täsiri we işleýşi

  Soýa, ýokary hilli ösümlik belok iýmitidir.Soýa we soýa önümlerini has köp iýmek, adamyň ösmegi we saglygy üçin peýdalydyr.Soýa ýokumly maddalara örän baý we olaryň protein düzümi däne we kartoşka iýmitlerinden 2,5-8 esse ýokarydyr.Pes şekerden, beýleki iýmitlerden başga ...
  Koprak oka
 • Tohum arassalaýjy maşynyň ulanylyşy we seresaplyklary

  Tohum arassalaýjy maşynyň ulanylyşy we seresaplyklary

  Tohum arassalaýjy maşynyň tapgyry tohumlary arassalamak maksadyna ýetmek üçin dürli däneleri we ekinleri (bugdaý, mekgejöwen, noýba we beýleki ekinler) arassalap biler we söwda däneleri üçin hem ulanylyp bilner.Klassifikator hökmünde hem ulanylyp bilner.Tohum arassalaýjy maşyn tohum ýoldaşy üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan enjamyň işleýşi we konfigurasiýasy

  Poslamaýan polatdan ýasalan enjamyň işleýşi we konfigurasiýasy

  Bu gün, arassalaýjy maşyny ulanýan ulanyjylara kömek etmek umydy bilen arassalaýjy maşynyň ekranynyň konfigurasiýasy we ulanylyşy barada gysgaça düşündiriş bererin.Umuman aýdanyňda, arassalaýjy maşynyň titreýän ekrany (ekran enjamy, esasy bölüji hem diýilýär) p ...
  Koprak oka
 • Wibrasiýa edýän howa ekrany arassalaýjynyň esasy komponentleri we amaly meýdanlary

  Wibrasiýa edýän howa ekrany arassalaýjynyň esasy komponentleri we amaly meýdanlary

  Wibrasiýa edýän howa ekrany arassalaýjy, esasan, çarçuwadan, iýmitlendiriji enjamdan, ekran gutusyndan, ekran korpusyndan, ekrany arassalaýjy enjamdan, birleşdiriji çybyk gurluşyndan, öň sorujy kanaldan, yzky sorujy kanaldan, janköýerden, kiçijikden ybaratdyr ekran, öňdäki otag, yzky otag, impuri ...
  Koprak oka
 • Reňk sortlaýjynyň önümçiligi

  Reňk sortlaýjynyň önümçiligi

  Reňk sortlaýjy, materialyň optiki aýratynlyklarynyň tapawudyna görä granula materialyndaky dürli reňkli bölejikleri awtomatiki tertipleşdirmek üçin fotoelektrik kesgitlemek tehnologiýasyny ulanýan enjamdyr.Galla, azyk, pigment himiýa senagatynda we ot ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4