head_banner
Bir stansiýaly hyzmatlar üçin ökde, müşderilerimiziň köpüsi ýa-da oba hojalygyny eksport edýänler, dünýäde 300-den gowrak müşderimiz bar.Bir stansiýa satyn almak üçin arassalaýyş bölümini, gaplaýyş bölümini, ulag bölümini we pp sumkalaryny berip bileris.Müşderilerimize energiýa we çykdajy tygşytlamak üçin

Önümler

 • Bahalandyryjy maşyn we noýba grader

  Bahalandyryjy maşyn we noýba grader

  Fasulye, böwrek noýbasy, soýa noýbasy, kömelek noýbasy, däne.peanut we künji tohumy üçin ulanyp boljak noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn.
  Bu noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn, däne, tohum we noýba dürli ululykda bölmekdir.Diňe poslamaýan polatdan ýasalan elekleriň dürli ululygyny üýtgetmeli.
  Şol bir wagtyň özünde, has kiçi göwrümli hapalary we has uly hapalary aýryp biler, saýlamak üçin 4 gatlak we 5 gatlak we 8 gatlak bahalandyryjy maşyn bar.

 • 10C Howa arassalaýjy

  10C Howa arassalaýjy

  Tohum arassalaýjy we däne arassalaýjy, dik howa ekrany arkaly tozany we ýeňil hapalary aýyryp biler, Soňra titreýän gutular uly we kiçi hapalary aýryp biler, däne we tohumlary uly elekler bilen uly, orta we kiçi ululykda bölüp biler.daşlary aýryp biler.

 • Torba tikýän maşyn

  Torba tikýän maşyn

  ● Bu awtomatik gaplaýyş enjamy awtomatiki agram enjamyndan, konweýerden, möhürleýji enjamdan we kompýuter gözegçisinden ybarat.
  ● Çalt agram tizligi, Takyk ölçeg, kiçi ýer, amatly iş.
  Scale scaleeke masştab we goşa şkala, pp halta üçin 10-100kg şkalasy.
  ● Awto tikin maşyny we awtomatik kesilen ýüplük bar.

 • Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa

  Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa

  Kuwwaty: sagatda 3000kg- 10000kg
  Mung noýbasyny, soýa noýbasyny, noýba impulsyny, kofe noýbasyny arassalap biler
  Gaýtadan işleýiş liniýasyna aşakdaky ýaly maşynlar girýär.
  5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy, deslapky arassalaýjy tozany we lageri we kiçi hapalary aýyrýar, 5TBM-5 Magnit bölüji palçyklary aýyrýar, TBDS-10 Daş daşlary aýyrýar, 5TBG-8 agyrlyk güýji aýyryjy erbet we döwülen noýbalary aýyrýar. , Polat maşyn, noýba üstündäki tozany aýyrýar.DTY-10M II lifti noýba we impulslary gaýtadan işleýän maşyna ýükleýär, Reňk sortlaýjy maşyn dürli reňkli noýbalary we konteýnerleri ýüklemek üçin soňky bölüm paketlerinde TBP-100A gaplaýyş maşynyny, ammaryň arassa bolmagy üçin tozan ýygnaýjy ulgamy aýyrýar.

 • Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

  Agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy

  Howa ekrany tozan, ýaprak, käbir taýak ýaly ýeňil hapalary aýryp biler, titreýän guty ownuk haramlygy aýryp biler.Soňra agyrlyk güýji tablisasy taýak, gabyk, mör-möjek dişlenen tohum ýaly käbir ýeňil hapalary aýryp biler.yzky ýarym ekran has uly we kiçi hapalary täzeden aýyrýar.Bu enjam dänäni / tohumy dürli ululykdaky daşy aýryp biler, Bu agyrlyk güýji stoly bilen arassalaýjy işlän mahaly ähli akymy gaýtadan işleýär.

 • Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

  Iki gezek howa ekrany arassalaýjy

  Künji we günebakar we çia tohumyny arassalamak üçin goşa howa ekran arassalaýjy, sebäbi tozan ýapraklaryny we ýeňil hapalary gaty gowy aýyryp bilýär.Goşa howa ekrany arassalaýjy, ýeňil hapalary we daşarky zatlary dik howa ekrany bilen arassalap biler, Soňra titreýän guty uly we kiçi hapalary we daşary ýurt zatlaryny aýryp biler.Şol bir wagtyň özünde, material dürli ululykdaky eleklere garamazdan uly, orta we kiçi ululyklara bölünip bilner.Bu enjam daşlary hem aýryp biler, Ikinji howa ekrany künji arassalygyny ýokarlandyrmak üçin soňky önümlerden tozany aýryp biler.

 • Künji ýoklaýjy noýba agyrlyk güýji

  Künji ýoklaýjy noýba agyrlyk güýji

  Dänelerden, tüwi we künji tohumlaryndan daşlary çykarmak üçin hünärmen maşyn.
  TBDS-7 / TBDS-10 öwüsýän agyrlyk güýji daşlary sazlaýjy ýel arkaly daşlary bölmekdir, has uly göwrümli material daş agyrlyk güýji stolunyň aşagyndan ýokarky ýerine geçiriler, däne, künji we noýba ýaly soňky önümler akyp başlar agyrlyk tablisasynyň aşagyna.

 • Agyrlyk güýji bölüji

  Agyrlyk güýji bölüji

  Erbet we ýaralanan däneleri we tohumlary gowy dänelerden we gowy tohumlardan aýyrmak üçin hünärmen maşyn.
  5TB agyrlyk güýji bölüji, däneli däneleri we tohumlary, ösýän däneleri we tohumlary, zeper ýeten tohumlary, ýaralanan tohumlary, çüýrük tohumlary, ýaramaz tohumlary, galyndy tohumlary, oňat dänelerden, oňat impulslardan, gowy tohumlardan, gowy künjilerden aýryp biler. gowy bugdaý, zordan, mekgejöwen, her dürli tohum.

 • Magnit bölüji

  Magnit bölüji

  Ony gaýtadan işläp bilýän 5TB-Magnit bölüji: künji, noýba, soýa noýbasy, böwrek noýbasy, tüwi, tohum we dürli däneler.
  Magnit bölüji metallary we magnit topraklaryny we topraklary materialdan aýyrar, däne ýa-da noýba ýa-da künji magnit bölüjisinde iýmitlenende, kemer konweýer güýçli magnit rolikine geçer, materialhli materiallar ahyrynda zyňylar. konweýerden, sebäbi metal we magnit topraklarynyň we topraklaryň magnitliliginiň dürli güýji, olaryň işleýiş ugry üýtgär, soň gowy dänelerden, noýba we künji bilen aýrylar.
  Klod aýyryjy maşyn şeýle işleýär.

 • Fasulye böwrek ýuwýan maşyn

  Fasulye böwrek ýuwýan maşyn

  Fasuly ýuwýan maşyn, kömelek noýbasy, soýa noýbasy we böwrek noýbasy ýaly dürli noýba üçin ähli ýer tozanyny aýryp biler.
  Fermadan noýba ýygnaýandygy sebäpli, noýbanyň üstünde hemişe tozan bolýar, şonuň üçin noýbanyň üstündäki ähli tozany aýyrmak, noýbanyň arassa we ýalpyldawuk bolmagy üçin, poladyň bahasyny ýokarlandyryp bileris. noýba, noýba ýuwýan maşynymyz we böwrek ýuwujy enjamymyz üçin, ýalpyldawuk maşynymyz üçin uly artykmaçlyk bar, Polat maşynynyň haçan işleýändigini bilşimiz ýaly, elmydama gowy noýba polýaker tarapyndan döwülýär, şonuň üçin dizaýnymyz azaltmak üçin Maşyn işledilende döwülen nyrhlar, döwülen nyrhlar 0,05% -den ýokary bolup bilmez.

 • Reňk sortlaýjy we noýba reňk sortlaýjy maşyn

  Reňk sortlaýjy we noýba reňk sortlaýjy maşyn

  Tüwi we çyg, noýba we impuls, bugdaý, mekgejöwen, künji tohumy we kofe noýbasy we beýlekilerde ulanylýar.

 • Awtomatik gaplamak we awtomatik tikin maşyny

  Awtomatik gaplamak we awtomatik tikin maşyny

  ● Bu awtomatik gaplaýyş enjamy awtomatiki agram enjamyndan, konweýerden, möhürleýji enjamdan we kompýuter gözegçisinden ybarat.
  ● Çalt agram tizligi, Takyk ölçeg, kiçi ýer, amatly iş.
  Scale scaleeke masştab we goşa şkala, pp halta üçin 10-100kg şkalasy.
  ● Awto tikin maşyny we awtomatik kesilen ýüplük bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2