Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 5-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Eltip beriş möhleti: 30 iş güni
Fasulýon zawodynyň hemmesi arassalanandan soň, noýba we impulslaryň arassalygy 99,99% -e ýeter. Gaýtadan işlemek liniýasy hapalary tozan, ýagtylyk hapalygy, ýapraklar, gabyklar, uly haramlyk, ownuk haramlyk, daş, gum, erbet tohumlar we ş.m. aýyryp biler.Tehnologiki proses Hytaýyň iň täze tehnologiýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kuwwaty: sagatda 3000kg- 10000kg
Mung noýbasyny, soýa noýbasyny, noýba impulsyny, kofe noýbasyny arassalap biler
Gaýtadan işleýiş liniýasyna aşakdaky ýaly maşynlar girýär.
5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy, deslapky arassalaýjy tozany we lageri we kiçi hapalary aýyrýar, 5TBM-5 Magnit bölüji palçyklary aýyrýar, TBDS-10 Daş daşlary aýyrýar, 5TBG-8 agyrlyk güýji aýyryjy erbet we döwülen noýbalary aýyrýar. , Polat maşyn, noýba üstündäki tozany aýyrýar.DTY-10M II lifti noýba we impulslary gaýtadan işleýän maşyna ýükleýär, Reňk sortlaýjy maşyn dürli reňkli noýbalary we konteýnerleri ýüklemek üçin soňky bölüm paketlerinde TBP-100A gaplaýyş maşynyny, ammaryň arassa bolmagy üçin tozan ýygnaýjy ulgamy aýyrýar.

Giriş

GEREK:Fasulye we impulslary gaýtadan işleýän zawody ammaryň ululygy hökmünde düzeris, ammaryňyzyň ýerleşişini bize iberip bilersiňiz, soň bolsa iň oňat dizaýny hödürleýänçäk, arassalaýyş meýdançasyny, gowy aksiýa meýdançasyny, iş meýdanyny düzýäris.

Simönekeý:Bir noýba işlemegine we bir açary öçürilmegine ýetmek üçin, ähli noýba ösümligine gözegçilik etmek üçin bir dolandyryş ulgamyny taýýarlarys.Gurnamak üçin in engineenerimizi siziň üçin gurnamagy tertipläp bileris.

Arassalamak:Gaýtadan işleýiş liniýasynda her bir maşyn üçin tozan ýygnaýan bölekler bar.Ammaryň daşky gurşawy üçin gowy bolar.Ammaryňyz üçin arassa boluň.

Künji arassalaýjy zawodyň ýerleşişi

Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa
Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa
Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa
Impuls we noýba gaýtadan işleýän zawod we impuls we noýba arassalaýjy liniýa

Aýratynlyklary

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
Cli Müşderileriň ammaryny goramak üçin daşky gurşaw siklon tozan ulgamy.
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
● Pokary arassalygy: 99,99% arassalygy, esasanam künji, hoz noýbasyny arassalamak üçin
Different Dürli tohumlary we däneleri arassalamak üçin sagatda 2-10 tonna arassalaýyş ukyby.

Her bir maşyn görkezýär

Grian arassalaýjy-1

Howa arassalaýjy
Uly we kiçi haramlygy, tozan, ýaprak we ownuk tohum we ş.m. aýyrmak üçin ..
Künji gaýtadan işlemek liniýasynda deslapky arassalaýjy hökmünde

Daş daşlaýjy maşyn
TBDS-10 De-daş görnüşli üflemegiň stili
Agyrlyk güýjüni ýoklaýjy, ýokary öndürijilikli künji, noýba topragy we tüwi daşlaryny aýryp biler

Destoner
Magnit bölüji uly

Magnit bölüji
Ol noýba, künji we beýleki dänelerden ähli metallary ýa-da magnitli topraklary we topraklary aýyrýar.Afrikada we Europeewropada gaty meşhur.

Agyrlyk güýji bölüji
Agyrlyk güýji bölüji tohum, tohum, zeperlenen tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, künji, noýba topragy we ýokary öndürijilik bilen aýryp biler.

Agyrlyk güýji bölüji
Polat maşyn

Polat maşyn
Funksiýa: Fasulye maşyn, noýbanyň üstündäki tozany aýyrar we kömelek noýbasynyň üstü noýba has ýalpyldawuk eder.

Reňk sortlaýjy
Akylly maşyn hökmünde çig maldaky çüýşe tüwi, ak tüwi, döwülen tüwi we aýna ýaly daşary ýurt zatlaryny tapyp we aýyryp, tüwi reňkine görä toparlara bölüp biler.

reňk sortlaýjy
Gaplaýyş enjamy

Awto gaplaýyş enjamy
Funksiýa: Noýba, däne, künji tohumy we mekgejöwen we ş.m. gaplamak üçin ulanylýan awtoulag gaplaýyş enjamy, Bir halta üçin 10kg-100kg-dan başlap, elektron dolandyrylýan awtomat

Arassalamak netijesi

Çig noýba

Çig soýa noýbasy

Injaralanan noýba

Injaralanan noýba

Uly hapalar

Has uly hapalar

Gowy noýba ýokary arassalygy

Gowy noýba

Tehniki aýratynlyklar

No.ok. bölekleri Kuwwat (kWt) Rateük göterimi% Kuwwat sarp etmek
kWt / 8s
Kömekçi energiýa bellik
1 Esasy maşyn 40.75 71% 228.2 no  
2 Göter we elt 4.5 70% 25.2 no  
3 Toz ýygnaýjy 22 85% 149.6 no  
4 beýlekiler <3 50% 12 no  
5 jemi 70.25   403  

Müşderileriň soraglary

Singleeke arassalaýjynyň tutuş gaýtadan işleýän zawod bilen tapawudy näme?
Singleekeje arassalaýjy üçin tozany we ýeňil hapalary aýryp bilýär, 99% hapalary aýryp bilýär, emma daşlaryň we palçyklaryň birmeňzeş ululygy üçin aýryp bilmeýär, şonuň üçin daşlary we palçyklary aýyrmak üçin hünärmen enjam gerek.
Bir noýba we impulslary gaýtadan işleýän zawod üçin öňünden arassalaýjy, De-daşlaýjy, agyrlyk güýji bölüji we ýalpyldawuk maşyn we reňkleýji maşyn, reňk sortlaýjy, awtoulag gaplaýyş enjamy bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň