Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawod

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 2-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Eltip beriş möhleti: 30 iş güni
Tohum ösümligi bilen arassalanandan soň tohumlaryň arassalygy 99,99% -e ýeter.Gaýtadan işleýiş liniýasy hapalary tozan, ýagtylyk hapalygy, ýapraklar, gabyklar, uly haramlyk, ownuk haramlyk, daş, gum, erbet tohumlar we ýaralanan tohumlar we ş.m. ýaly aýyryp biler.Bu tehnologiki gaýtadan işlemek Hytaýyň iň täze tehnologiýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kuwwaty: sagatda 2000 kg- 10000kg
Tohumlary, künji tohumlaryny, noýba tohumlaryny, hoz tohumlaryny, çia tohumlaryny arassalap biler
Tohumlary gaýtadan işleýän zawod aşakdaky ýaly maşynlary öz içine alýar.
Öňünden arassalaýjy: 5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy
Klodlary aýyrmak: 5TBM-5 Magnit bölüji
Daşlary aýyrmak: TBDS-10 de-daşlaýjy
Tohumlary aýyrmak: 5TBG-8 agyrlyk güýji bölüji
Lift ulgamy: DTY-10M II lifti
Gaplamak ulgamy: TBP-100A gaplaýyş enjamy
Toz ýygnaýjy ulgam: Her maşyn üçin tozan ýygnaýjy
Dolandyryş ulgamy: Tohumlary gaýtadan işleýän zawodyň hemmesi üçin awtomatiki dolandyryş şkafy

Üstünlik

GEREK:Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawod ammaryňyza we islegleriňize görä düzülendir.Ammar we tehnologiki prosese gabat gelmek üçin gaýtadan işlemek pola esaslanýar.

Simönekeý:Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawod gurmak aňsat bolar.maşynlary işletmek üçin amatly, ammary arassalamak we boş ýerden doly peýdalanmak. has möhümi, alyjy üçin pul tygşytlaýar.Müşderä peýdasyz we gymmat we zerur däl platforma bermek islemeýäris.

Arassalamak:Tohum arassalaýjy liniýa we tohum gaýtadan işleýän zawodda her bir maşyn üçin tozan ýygnaýan bölekler bar.Ammaryň daşky gurşawy üçin gowy bolar.

Künji arassalaýjy zawodyň ýerleşişi

künji arassalaýyş liniýasy 1-nji tertip
künji arassalaýyş liniýasy 2-nji tertip
künji arassalaýjy liniýa 3
künji arassalaýyş liniýasy 4-nji düzüliş

Aýratynlyklary

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
Cli Müşderileriň ammaryny goramak üçin daşky gurşaw siklon tozan ulgamy.
Different Dürli tohumlary arassalamak üçin sagatda 2-10 tonna arassalaýyş ukyby.
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
● Pokary arassalygy: 99,99% arassalygy, esasanam künji, hoz noýbasyny arassalamak üçin

Her bir maşyn görkezýär

Grian arassalaýjy-1

Howa arassalaýjy
Uly we kiçi haramlygy, tozan, ýaprak we ownuk tohum we ş.m. aýyrmak üçin ..
Tohum arassalaýyş liniýasynda we tohum gaýtadan işleýän zawodda deslapky arassalaýjy hökmünde

Daş daşlaýjy maşyn
TBDS-10 De-daş görnüşli üflemegiň stili
Agyrlyk güýjüni ýok ediji ýokary öndürijilikli daşlary dürli tohumlardan aýryp biler

Destoner
Magnit bölüji uly

Magnit bölüji
Ol noýba, künji we beýleki dänelerden ähli metallary ýa-da magnitli topraklary we topraklary aýyrýar.Afrikada we Europeewropada gaty meşhur.

Agyrlyk güýji bölüji
Agyrlyk güýji bölüji tohum, tohum, zeperlenen tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, künji, noýba topragy we ýokary öndürijilik bilen aýryp biler.

Agyrlyk güýji bölüji
Gaplaýyş enjamy

Awto gaplaýyş enjamy
Funksiýa: Noýba, däne, künji tohumy we mekgejöwen we ş.m. gaplamak üçin ulanylýan awtoulag gaplaýyş enjamy, Bir halta üçin 10kg-100kg-dan başlap, elektron dolandyrylýan awtomat

Arassalamak netijesi

Çig künji

Çig künji

Toz we ýeňil hapalar

Toz we ýeňil hapalar

Has kiçi hapalar

Has kiçi hapalar

Uly hapalar

Uly hapalar

Soňky künji

Soňky künji

Tehniki aýratynlyklar

No.ok. bölekleri Kuwwat (kWt) Rateük göterimi% Kuwwat sarp etmek
kWt / 8s
Kömekçi energiýa bellik
1 Esasy maşyn 30 71% 168 no  
2 Göter we elt 4.5 70% 25.2 no  
3 Toz ýygnaýjy 15 85% 96 no  
4 beýlekiler <3 50% 12 no  
5 jemi 49.5   301.2  

Müşderileriň soraglary

Tohum arassalaýyş liniýasy we tohum gaýtadan işleýän zawod näçe?
Arassalaýyş liniýasy üçin dürli dizaýn bar, Sebäbi dürli müşderileriň dürli talaplary bar,
Käbir müşderiler talaplary diňe iki enjam bilen kanagatlandyryp bilerler, mysal üçin diňe hapalary we daşlary aýyrmaly.Bu wagt diňe agyrlyk güýji stoly bilen arassalaýjy ulanyp bilerler we De-stoner çig maldaky tozany, hapalary we daşlary aýyrar.Beninde we Nigeriýada künji we soýa arassalamak ýaly,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň