Reňk sortlaýjy we noýba reňk sortlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: 500 kg - sagatda 5 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Akylly maşyn hökmünde çig maldaky çüýşe tüwi, ak tüwi, döwülen tüwi we aýna ýaly daşary ýurt zatlaryny tapyp we aýyryp, tüwi reňkine görä toparlara bölüp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Tüwi we çyg, noýba we impuls, bugdaý, mekgejöwen, künji tohumy we kofe noýbasy we beýlekilerde ulanylýar.

Kofe noýbasy
çia tohumy
Tüwi
kawa

Wibrasiýa iýmitlendiriji enjam-wibrator

Wibrasiýa mehanizmini iýmitlendirmek, saýlanan material titreýär we ýolagçy ýolundan geçýär.Dolandyryş ulgamy, tutuş maşynyň akymyny sazlamak üçin impulsyň giňligini sazlamak arkaly titremäniň köp mukdaryny dolandyrýar.

titremesi

Çeýe enjam-kanaly düşürmek

Saýlama otagyna girýän materialyň bölünmegini üpjün etmek üçin materialyň çaltlaşýan geçelgesi, reňk saýlamagyň täsirini üpjün etmek üçin mata birmeňzeş we tizligi yzygiderli.

kanal

Optiki ulgam tertibi otagy

Material ýygnamak we sortlamak enjamy, ýagtylyk çeşmesi, fon sazlaýjy enjam, KCD
Kamera enjamyndan, gözegçilik we nusga alma penjiresinden we tozany aýyrmak enjamyndan durýar.

sort otagy

Burun ulgamy-pürküji klapan

Ulgam belli bir materialy kemçilikli önüm hökmünde ykrar edeninde, pürküji klapan materialy ýok etmek üçin gaz çykarýar.Aşakdaky surat, enjamda aňsat görünýän burunlary görkezýär.

I HIGH GOWY SOLENOID WALVE

Dolandyryş enjamy-elektrik dolandyryş gutusy

Bu bölüm Ulgam fotoelektrik signallaryny awtomatiki ýygnamak, güýçlendirmek we gaýtadan işlemek we gysyş pürkmek üçin dolandyryş bölegi arkaly pürküji klapany sürmek üçin buýruklar ibermek üçin Howa ret edýär, reňk saýlamak funksiýasyny tamamlaýar we maksada ýetýär saýlamak

Dolandyryş enjamy

Gaz ulgamy

Enjamyň çep we sag taraplarynda ýerleşip, gysylan howanyň tutuş maşyna ýokary arassalygyny üpjün edýär.

Howa klapan
Howa klapan

Maşynyň tutuş gurluşy

Materiallar ýokardan reňk sortlaýjysyna girenden soň, ilkinji reňk tertibi amala aşyrylýar.Hünärli materiallar taýýar önümlerdir.Saýlanan ret edilen materiallar, ikinji derejeli reňk saýlamak üçin göteriji enjamyň üsti bilen ulanyjy tarapyndan ikinji derejeli reňk saýlamak kanalyna iberilýär. Ikinji reňk sortlaýyş materiallary we ökde materiallar çig mallara gönüden-göni girýär ýa-da taýýarlan göteriji enjam arkaly birinjisine gaýdyp gelýär. ulanyjy.Ikinji tertipleşdirmek ikinji reňk sortlamak üçin amala aşyrylýar, ikinji reňk sortlamagyň ret edilen materiallary galyndy önümleri.Üçünji reňk sortlamak prosesi meňzeýär

Reňk sortlaýjy Iş akymy söhbeti

Reňk sortlaýjy Iş akymy söhbeti

Bütin ulgam

Bütin ulgam

Jikme-jiklikler

hakyky reňkli KCD şekil almak ulgamy

hakyky reňkli KCD şekil almak ulgamy

kanal

Qualityokary hilli Solenoid klapan

Yşyk çyrasy

Bütin ulgam üçin iň oňat Cpu

Bütin ulgam üçin IEST GOWY CPU

Yşyk-diodly yşyk

Tehniki aýratynlyklar

Model

Ejektorlar (kompýuterler)

Çutlar (kompýuterler)

Kuwwat (Kw)

Naprýa .eniýe (V)

Howa basyşy

(Mpa)

Howanyň sarp edilişi

(m³ / min)

Agramy (Kg)

Ölçegi (L * W * H, mm)

C1 64 1 0.8

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 1 240 975 * 1550 * 1400
C2 128 2 1.1

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 1.8 500 1240 * 1705 * 1828
C3 192 3 1.4

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 2.5 800 1555 * 1707 * 1828
C4 256 4 1.8

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 3.0 1000 1869 * 1707 * 1828
C5 320 5 2.2

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 3.5 1 100 2184 * 1707 * 1828
C6 384 6 2.8

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 4.0 1350 2500 * 1707 * 1828
C7 448 7 3.2

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 5.0 1350 2814 * 1707 * 1828
C8 512 8 3.7

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 6.0 1500 3129 * 1707 * 1828
C9 640 10 4.2

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 7.0 1750 3759 * 1710 * 1828
C10 768 12 4.8

AC220V / 50Hz

0.6 ~ 0.8 < 8.0 1900 4389 * 1710 * 1828

Müşderileriň soraglary

Näme üçin reňk sortlaýjy maşyn gerek?
Arassalaýyş talaplary barha ýokarlanýar we künji we noýba gaýtadan işleýän zawodda, esasanam kofe noýbasyny gaýtadan işleýän zawodda we tüwi gaýtadan işleýän zawodda has köp reňkli sorujylar ulanylýar.Reňk sortlaýjy, arassalygy ýokarlandyrmak üçin soňky kofe noýbasyndaky dürli reňk materiallaryny netijeli aýyryp biler.

Reňk sortlaýjy bilen gaýtadan işlenenden soň arassalygy 99,99% -e ýetip biler.Däneleriňizi, tüwi we kofe noýbasyny has gymmatly edip biler ýaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň