Awtomatik gaplamak we awtomatik tikin maşyny

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 20-300 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Funksiýa: Noýba, däne, künji tohumy we mekgejöwen we ş.m. gaplamak üçin ulanylýan awtoulag gaplaýyş enjamy, Bir halta üçin 10kg-100 kg-dan başlap, elektroniki gözegçilikde saklanýan awtomatiki sapak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

● Bu awtomatik gaplaýyş enjamy awtomatiki agram enjamyndan, konweýerden, möhürleýji enjamdan we kompýuter gözegçisinden ybarat.
● Çalt agram tizligi, Takyk ölçeg, kiçi ýer, amatly iş.
Scale scaleeke masştab we goşa şkala, pp halta üçin 10-100kg şkalasy.
● Awto tikin maşyny we awtomatik kesilen ýüplük bar.

Arza

Ulanylýan materiallar: Fasulye, impuls, mekgejöwen, nohut, däne, künji tohumy
Önümçilik: 300-500 sumka / sag
Gaplamak gerimi: 1-100kg / halta

Maşynyň gurluşy

● Bir lift
● Bir guşak konweýer
● Bir howa kompressory
Bag Bir halta tikýän maşyn
● Bir awtomatiki agram terezisi

Awtomatik gaplaýjynyň ýerleşişi

Aýratynlyklary

● guşak konweýeriniň tizligi sazlanýar.
● -okary takyklyk gözegçisi, ≤0.1% ýalňyşlygy edip biler
The Enjamyň näsazlygyny aňsatlyk bilen dikeltmek üçin bir açar dikeldiş funksiýasy.
Food Azyk derejesini bahalandyrmak üçin SS304 Poslamaýan polatdan ýasalan kiçijik silos üstü
Apan apanaponiýadan agram gözegçiligi, pes tizlikli çelek lifti we howa dolandyryş ulgamy ýaly iň oňat hilli bölekleri ulanyň.
Installation Easyönekeý gurnama, awtomatik agram salmak, ýüklemek, tikmek we sapaklary kesmek.Torbalary iýmitlendirmek üçin diňe bir adam gerek.Adam çykdajylaryny tygşytlar

Jikme-jiklikler

Howa kompressory

Howa kompressory

Awtoulag tikin maşyny

Awtoulag tikin maşyny

Dolandyryş gutusy

dolandyryş gutusy

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Gaplamak gerimi

(Kg / sumka)

Kuwwat (KW)

Kuwwat (sumka / H)

Agramy (KG)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Naprýa .eniýe

Elektrik gaplaýyş masştabynyň ýekeje şkalasy

TBP-50A

10-50

0.74

00300

1000

2500 * 900 * 3600

380V 50HZ

TBP-100A

10-100

0.74

00300

1200

3000 * 900 * 3600

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Näme üçin awtoulag gaplaýyş enjamy gerek?
Biziň artykmaçlygymyz sebäpli
Calcokary hasaplaýyş takyklygy, çalt gaplama tizligi, durnukly iş, aňsat işlemek.
Dolandyryş guralynda, datçikde we pnewmatiki komponentlerde öňdebaryjy usullary kabul ediň.
Ösen funksiýalar: awtomatiki düzediş, säwlik duýduryşy, awtomatiki ýalňyşlygy ýüze çykarmak.
Baglama materiallary bilen gönüden-göni gatnaşygy bolan ähli komponentler poslamaýan polatdan ýasalýar.

Awto gaplaýyş maşynyny nirede ulanýarys?
Häzirki wagtda has döwrebap zawodlar noýba we däne gaýtadan işleýän zawoddan peýdalanýarlar, Doly awtomatlaşdyrmagy gazanmak isleýän bolsak, öňünden arassalaýjydan - gaplaýyş bölüminiň başyndan başlap, ähli enjam adamy azaltmaly, şonuň üçin awtomatiki gaplama maşyn möhüm we örän zerur.

Adatça, awtomatiki gaplaýyş maşyn tereziniň artykmaçlyklary zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.Öň 4-5 işçi talap edýärdi, ýöne indi diňe bir işçi dolandyryp bilýär we sagatda çykyş kuwwaty sagatda 500 halta ýetip bilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň