Künji arassalaýjy zawod we künji gaýtadan işleýän zawod

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 5-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Eltip beriş möhleti: 30 iş güni
Künji ösümligi bilen arassalanandan soň, künji arassalygy 99,99% -e ýeter
Gaýtadan işleýiş liniýasy hapalary tozan, ýagtylyk hapalygy, ýapraklar, gabyklar, uly haramlyk, ownuk haramlyk, daş, gum, erbet tohum we ş.m. aýyryp biler.Tehnologiki proses Hytaýyň iň täze tehnologiýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kuwwaty: sagatda 2000 kg- 10000kg
Künji tohumyny, noýba impulsyny, kofe noýbasyny arassalap biler
Gaýtadan işleýiş liniýasyna aşakdaky ýaly maşynlar girýär.5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy, 5TBM-5 Magnit bölüji, TBDS-10 de-daşlaýjy, 5TBG-8 agyrlyk güýji bölüji DTY-10M II lifti, Reňk sortlaýjy maşyn we TBP-100A gaplaýyş enjamy, Toz ýygnaýjy ulgam, dolandyryş ulgamy

Üstünlik

GEREK:Gaýtadan işlemek liniýasy ammaryňyza we islegleriňize görä düzülendir.Ammar we tehnologiki prosese gabat gelmek üçin gaýtadan işlemek pola esaslanýar.

Simönekeý:gaýtadan işlemek liniýasyny gurmak, maşynlary işletmek üçin amatly, ammary arassalamak we boş ýerden doly peýdalanmak aňsat bolar. Mundan başga-da, alyjy üçin pul tygşytlar.Müşderä peýdasyz we gymmat we zerur däl platforma bermek islemeýäris.

Arassalamak:Gaýtadan işleýiş liniýasynda her bir maşyn üçin tozan ýygnaýan bölekler bar.Ammaryň daşky gurşawy üçin gowy bolar.

Künji arassalaýjy zawodyň ýerleşişi

künji arassalaýyş liniýasy 1-nji tertip
künji arassalaýyş liniýasy 2-nji tertip
künji arassalaýjy liniýa 3
künji arassalaýyş liniýasy 4-nji düzüliş

Aýratynlyklary

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
Cli Müşderileriň ammaryny goramak üçin daşky gurşaw siklon tozan ulgamy.
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
● Pokary arassalygy: 99,99% arassalygy, esasanam künji, hoz noýbasyny arassalamak üçin
Different Dürli tohumlary we däneleri arassalamak üçin sagatda 2-10 tonna arassalaýyş ukyby.

Her bir maşyn görkezýär

Grian arassalaýjy-1

Howa arassalaýjy
Uly we kiçi haramlygy, tozan, ýaprak we ownuk tohum we ş.m. aýyrmak üçin ..
Künji gaýtadan işlemek liniýasynda deslapky arassalaýjy hökmünde

Daş daşlaýjy maşyn
TBDS-10 De-daş görnüşli üflemegiň stili
Agyrlyk güýjüni ýoklaýjy, ýokary öndürijilikli künji, noýba topragy we tüwi daşlaryny aýryp biler

Destoner
Magnit bölüji uly

Magnit bölüji
Ol noýba, künji we beýleki dänelerden ähli metallary ýa-da magnitli topraklary we topraklary aýyrýar.Afrikada we Europeewropada gaty meşhur.

Agyrlyk güýji bölüji
Agyrlyk güýji bölüji tohum, tohum, zeperlenen tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, künji, noýba topragy we ýokary öndürijilik bilen aýryp biler.

Agyrlyk güýji bölüji
reňk sortlaýjy

Reňk sortlaýjy
Akylly maşyn hökmünde çig maldaky çüýşe tüwi, ak tüwi, döwülen tüwi we aýna ýaly daşary ýurt zatlaryny tapyp we aýyryp, tüwi reňkine görä toparlara bölüp biler.

Awto gaplaýyş enjamy
Funksiýa: Noýba, däne, künji tohumy we mekgejöwen we ş.m. gaplamak üçin ulanylýan awtoulag gaplaýyş enjamy, Bir halta üçin 10kg-100kg-dan başlap, elektron dolandyrylýan awtomat

Gaplaýyş enjamy

Arassalamak netijesi

Çig künji

Çig künji

Toz we ýeňil hapalar

Toz we ýeňil hapalar

Has kiçi hapalar

Has kiçi hapalar

Uly hapalar

Uly hapalar

Soňky künji

Soňky künji

Tehniki aýratynlyklar

No.ok. bölekleri Kuwwat (kWt) Rateük göterimi% Kuwwat sarp etmek
kWt / 8s
Kömekçi energiýa bellik
1 Esasy maşyn 40.75 71% 228.2 no  
2 Göter we elt 4.5 70% 25.2 no  
3 Toz ýygnaýjy 22 85% 149.6 no  
4 beýlekiler <3 50% 12 no  
5 jemi 70.25   403  

Müşderileriň soraglary

Näme üçin künji gaýtadan işleýän zawod gerek?
Mälim bolşy ýaly, çig künji tohumynda köp hapalar bar.Sogan tozany ýaly ownuk hapalar we has uly hapalar, daşlar we palçyklar we ş.m., Diňe bir we ýönekeý arassalaýjy maşyn ulansaňyz, ähli tozany we hapalary aýryp bilmez. hapalar we tozan, daşlar, palçyklar we ş.m.
Efiopiýada esasan her uly künji eksport ediji künji tohumyny arassalamak üçin künji gaýtadan işleýän liniýany ulanar, şonuň üçin künji arassalygy 99,99% -den gowrak bolar.Bazardaky künji tohumynyň bahasy beýleki ýurtlaryňkydan has ýokary bolar.Indi Pakistanda künji öndürmek liniýalaryna barha köp talaplar bar.
Biz siziň bilen bilelikde işlemegi gözleýäris we künji arassalaýyş liniýamyzyň künji arassalanmagyna has köp ähmiýet berjekdigine ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň