Fasulye böwrek ýuwýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 5-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Funksiýa: Fasulye maşyn, noýbanyň üstündäki tozany we kömelek noýbasynyň üstüni aýyrar, noýba has ýalpyldawuk eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Fasuly ýuwýan maşyn, kömelek noýbasy, soýa noýbasy we böwrek noýbasy ýaly dürli noýba üçin ähli ýer tozanyny aýryp biler.

Fermadan noýba ýygnaýandygy sebäpli, noýbanyň üstünde hemişe tozan bolýar, şonuň üçin noýbanyň üstündäki ähli tozany aýyrmak, noýbanyň arassa we ýalpyldawuk bolmagy üçin, poladyň bahasyny ýokarlandyryp bileris. noýba, noýba ýuwýan maşynymyz we böwrek ýuwujy enjamymyz üçin, ýalpyldawuk maşynymyz üçin uly artykmaçlyk bar, Polat maşynynyň haçan işleýändigini bilşimiz ýaly, elmydama gowy noýba polýaker tarapyndan döwülýär, şonuň üçin dizaýnymyz azaltmak üçin Maşyn işledilende döwülen nyrhlar, döwülen nyrhlar 0,05% -den ýokary bolup bilmez.
Dürli noýba üçin amatly, oňa noýba ýuwujy, kömelek noýbasy, böwrek noýbasy, tüwi ýuwujy we soýa noýba polisi diýilýär.

Ygtybarly, ulanmak aňsat, ýokary netijelilik we ýönekeý gurluş esasynda, bu enjam bütin dünýäde daýhanlar tarapyndan ulanylýar we kabul edilýär.

Arassalamak netijesi

Polatlamazdan ozal

Polatlamazdan ozal

Ishinguwlandan soň

Ishinguwlandan soň

Maşynyň tutuş gurluşy

Fasulye ýuwujy, çelek liftinden, tozan ýygnaýjydan, janköýerden, Japanaponiýa göteriji, eleklerden, marka hereketlendirijilerinden, quygylyk öwrüjisinden ybarat.
Pes tizlikli döwülen eňňit lifti: Dänäni we kömelek noýbasyny polat maşyna hiç hili döwülmän ýüklemek.
Poslamaýan polatdan ýasalan ýüz: Iýmit gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
Quygylygy öwrüji: Noýba we kömelek noýbasynyň, tüwiniň tizligini sazlamak üçin ýygylygy sazlamak.

Polişer

Aýratynlyklary

● Japanaponiýa
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan elekler
● Posdan we suwdan goraýan gum partlaýyş görnüşi
● Esasy komponentler iýmit derejesini arassalamak üçin ulanylýan 304 poslamaýan polatdan ybaratdyr.
● Iň ösen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr.Ol ýalpyldawuk tizligini sazlap biler, Arassa pagta kanwanyň sürtülmesi noýbanyň ähli görnüşindäki tozany aýryp, materiallary ýuwup biler.
Aring Rulman, tor paneli, material ýaly esasy komponentler işiň takyklygyna we ýalpyldawuk ýagtylygyna täsir edýär.
Part Bölek geýen ýaly ak kanwanyň toplumyny satyn almak maslahat berilýär.

Jikme-jiklikler

pagta kanwasy

Pagta kanwasy

Marka motor

BBA Motor

Quygylyk öwrüji

ýygylyk öwrüji

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Göwrüm (T / H)

Agramy (T)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Kuwwat (KW)

Naprýa .eniýe

Polat maşyn

TBPM-5

5

0.8

3200 * 750 * 750

7.5

380V 50HZ

TBPM-10

10

1.6

3200 * 1500 * 750

12

380V 50HZ

TBPM-15

15

2.4

3200 * 2300 * 750

14

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Noýba ýuwujy we ýalpyldawuk maşyn üçin tehniki hyzmaty nädip etmeli?
Ilki bilen ýalpyldawuk maşynyň iş prinsipi üçin, miliň aýlanmagy arkaly kömelek noýbasy enjamda öňe süýşýär, soňra noýbanyň üstündäki tozan noýba bilen pagta mata arasyndaky sürtülme bilen süpürilýär; ýalpyldawuk effekt gazanmak.
Şonuň üçin tehniki hyzmaty ýerine ýetirenimizde, üç nokady barlamaly.
No1: Pagta kanwasy hapa bolanda, pagta kanwasyny çykaryp arassalap bileris
No2: Smooth işlemegi üçin podşipnikleriň konsentrikdigini ýa-da ýokdugyny barlaň
No3: Rulmany ýokary tizlikde işlemek üçin podşipnikini çalgy ýagy bilen dolduryň
Adatça barlaýarlar, Fasuly ýuwýan maşyn we noýba ýuwujy maşyn we böwrek ýuwujy hakda sorag alanyňyzdan soň, Asap bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň