Bahalandyryjy maşyn we noýba grader

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 10-20 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Funksiýa: Uly we ownuk hapalary aýyrmak ýa-da däne we ýag tohumlary we impulslar üçin dürli ölçegleri aýyrmak üçin wibrasiýa grader


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Fasulye, böwrek noýbasy, soýa noýbasy, kömelek noýbasy, däne.peanut we künji tohumy üçin ulanyp boljak noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn.
Bu noýba grader maşynlary we bahalandyryjy maşyn, däne, tohum we noýba dürli ululykda bölmekdir.Diňe poslamaýan polatdan ýasalan elekleriň dürli ululygyny üýtgetmeli.
Şol bir wagtyň özünde, has kiçi göwrümli hapalary we has uly hapalary aýryp biler, saýlamak üçin 4 gatlak we 5 gatlak we 8 gatlak bahalandyryjy maşyn bar.

Arassalamak netijesi

Çig mekgejöwen
Has kiçi hapalar
Has az hapalar
Gowy mekgejöwen

Gowy mekgejöwen

Uly mekgejöwen

Ujypsyzja mekgejöwen

Maşynyň tutuş gurluşy

Tohum “Grader & Beans” bahalandyryş enjamy çelek liftinden we däne giriş titremesi gutusyndan, poslamaýan polatdan ýasalan eleklerden, wibrasiýa motoryndan we däne önümlerinden ybarat.
Pes tizlikli döwülen eňňit lifti: Dänäni we kömelek noýbasyny grader we noýba bahalandyryjy maşyna hiç hili döwülmän ýüklemek.
Poslamaýan polatdan ýasalan elekler: Iýmit gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
Wibrasiýa motory: Noýba we kömelek noýbasynyň, tüwiniň tizligini sazlamak üçin ýygylygy sazlamak.

Grader
Bahalandyryjy maşyn
Bahalandyryjy maşyn

Aýratynlyklary

Ain Poslamaýan polatdan ýasalan elekler
Different Dürli materiallary bahalandyrmak üçin elekleri çalyşmak aňsat
● Posdan we suwdan goraýan gum partlaýyş görnüşi
● Esasy komponentler iýmit derejesini arassalamak üçin ulanylýan 304 poslamaýan polatdan ybaratdyr.
● Iň ösen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr.Bahalandyrmagyň tizligini sazlap biler

Jikme-jiklikler

Poslamaýan polatdan ýasalan elekler

Poslamaýan polatdan ýasalan elekler

Kauçuk

Wibrasiýa rezin

Motorlar

Wibrasiýa moto

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Gatlak

Elleriň ululygy

(mm)

Göwrüm (T / H)

Agramy (kg)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Naprýa .eniýe

Bahalandyryjy maşyn

Grader

5TBF-5C

Üç

1250 * 2400

7.5

1100

3620 * 1850 * 1800

380V 50HZ

5TBF-10C

Dört

1500 * 2400

10

1300

3620 * 2100 * 1900

380V 50HZ

5TBF-10CC

Dört

1500 * 3600

10

1600

4300 * 2100 * 1900

380V 50HZ

5TBF-20C

Sekiz

1500 * 2400

20

1900

3620 * 2100 * 2200

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Howa ekrany arassalaýjy bilen noýba bahalandyryjy maşynyň arasynda näme tapawut bar?
Tozany, ýeňil hapalary we noýba we dänelerden has kiçi we has uly hapalary aýyrmak üçin howa ekrany arassalaýjy, noýba graderini we bahalandyryjy maşyn, has kiçi hapalary we has uly hapalary aýyrmak we noýba, däne, mekgejöweniň dürli ululygyny aýyrmak üçin; böwrek noýbasy, tüwi we ş.m.

Howa ekrany arassalaýjy, köplenç künji gaýtadan işleýän zawodda ýa-da noýba gaýtadan işleýän zawodda deslapky arassalaýjy bolar, Grader gaýtadan işleýän zawodda ulanylar, gowy noýba ýa-da kofe noýbasy ýa-da däneleri bölmek üçin iň soňky maşyn hökmünde. dürli ululykda.
Müşderilerimiziň talaplary üçin, siziň üçin amatly enjamy ulanmagyňyz üçin size laýyk çözgüt taparys we bilelikde ulalyp bileris.

Mundan başga-da.Grader üçin agyrlyk stoly bilen howa ekrany arassalaýjy, nohut, hoz we noýba, künji arassalamak üçin ulanylar, bu gaty ýokary täsir edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň