Künji ýoklaýjy noýba agyrlyk güýji

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 7-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Üpjünçilik ukyby: aýda 50 toplum
Eltip beriş möhleti: 10-15 iş güni
Agyrlyk güýjüni ýoklaýjy, ýokary öndürijilikli künji, noýba topragy we tüwi daşlaryny aýryp biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Dänelerden, tüwi we künji tohumlaryndan daşlary çykarmak üçin hünärmen maşyn.
TBDS-7 / TBDS-10 öwüsýän agyrlyk güýji daşlary sazlaýjy ýel arkaly daşlary bölmekdir, has uly göwrümli material daş agyrlyk güýji stolunyň aşagyndan ýokarky ýerine geçiriler, däne, künji we noýba ýaly soňky önümler akyp başlar agyrlyk tablisasynyň aşagyna.

Arassalamak netijesi

Çelek lifti, howa ekrany, titreýän guty, agyrlyk güýji stoly we arka ýarym ekrandan ybarat.

Çig materialdan ýasalan daşlar

Daş bilen çig soýa noýbasy

Soňky soýa

Daşsyz soýa noýbasy

Maşynyň tutuş gurluşy

Pes tizlikli döwülmedik çelek lifti we poslamaýan polat agyrlyk stoluny, agaç çarçuwasyny, ýel gutusyny, geçiriji, yrgyldy motoryny we janköýer motoryny, dürli däneler, noýba, künji tohumy üçin ýygylyk öwrüjisini birleşdirýär.
Çelek lifti: Arassalaýjy ýüklenýär, döwülmän.
Poslamaýan polat agyrlyk stoly food Iýmit gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
Agyrlyk stolunyň agaç çarçuwasy: uzak wagtlap ulanmak we ýokary täsirli titremäni goldamak üçin.
Windel gutusy: daşlary we däneleri aýyrmak üçin materialy üflemek üçin iki gat bolýar.
Quygylygy öwrüji: Wibrasiýa ýygylygyny laýyk dürli material üçin sazlamak.

Destoner (4)

Aýratynlyklary

● Japanaponiýa
Ain Poslamaýan polatdan dokalan elekler
USA ABŞ-dan getirilen stol agajy çarçuwasy, uzak wagtlap çydamly
● Posdan we suwdan goraýan gum partlaýyş görnüşi
Ammary arassa we daşky gurşawy saklamak üçin tozan ýygnaýjy ulgam
● De-stoner, ýel basyşyny, amplitudany we beýleki parametrleri sazlamak bilen daşlary, palçyklary aýyrmakdyr
● De-stoner içerki janköýerler bilen enjamlaşdyrylan we janköýerler, yrgyldy ulgamynyň ikisiniň hem hereketlendirijisi bar.
● Iň ösen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr.Wibrasiýa ýygylygyny dürli materiallar üçin amatly edip biler.

Jikme-jiklikler

Agyrlyk tablisasy

Agyrlyk tablisasy

Marka göteriji

Japanaponiýa

ýygylyk öwrüji

ýygylyk öwrüji

Üstünlik

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
● Pokary arassalygy: 99.Esasanam künji we kömelek noýbasyny arassalamak üçin 9% arassalygy
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
Different Dürli tohumlary we däneleri arassalamak üçin sagatda 7-20 tonna arassalaýyş ukyby.
Seed Tohumlara we dänelere zeper ýetmän pes tizlikli çelek lifti.

Tehniki aýratynlyklar

Ady

Model

Eliň ululygy (mm)

Kuwwat (KW)

Göwrüm (T / H)

Agramy (Ton)

Artykmaç ulaltmak

L * W * H (MM)

Naprýa .eniýe

Agyrlyk güýji

TBDS-7

1530 * 1530

6. 2

5

0. 9

2300 * 1630 * 1630

380V 50HZ

TBDS-10

2200 * 1750

8. 6

10

1. 3

2300 * 2300 * 1600

380V 50HZ

TBDS-20

1800x2200

12

20

2

2300 * 2800 * 1800

380V 50HZ

Müşderileriň soraglary

Agyrlyk de-stoner maşynynyň esasy wezipesi näme?
Bilşimiz ýaly agro dänelerini gaýtadan işlemek, arassalaýjy deslapky arassalaýyş funksiýasyna degişlidir, Dänäni arassalaýjy, künji we impulsdan 99% tozany, ýeňil hapalary we uly hapalary aýryp biler, arassalandan soň henizem käbir daşlar bar. materialda bar (künji we noýba bilen deň ölçegdäki daşlar), olary çig maldan çykarmak gaty kyn, şonuň üçin arassalamak üçin esasanam daş aýyrýan maşyny ulanmalydyrys.

Agyrlyk güýjüni ýok ediji ýörelgesi, däneler bilen daşlaryň arasyndaky dürli agramlara baglydyr, Daşlary işleýän agyrlyk güýji ýok ediji agyrlyk stolunda ýokary derejä çykanda, künji, impuls ýaly däneler pes derejä geçer agyrlyk güýji tablisasy.Şonuň üçin olary aýryp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň