Galla arassalaýjy liniýa we däne gaýtadan işleýän zawod

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: sagatda 2-10 tonna
Şahadatnama: SGS, CE, SONCAP
Eltip beriş möhleti: 30 iş güni
Tohum ösümligi bilen arassalanandan soň tohumlaryň arassalygy 99,99% -e ýeter.Gaýtadan işleýiş liniýasy hapalary tozan, ýagtylyk hapalygy, ýapraklar, gabyklar, uly haramlyk, ownuk haramlyk, daş, gum, erbet tohumlar we ýaralanan tohumlar we ş.m. ýaly aýyryp biler.Bu tehnologiki gaýtadan işlemek Hytaýyň iň täze tehnologiýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kuwwaty: sagatda 2000 kg- 10000kg
Tohumlary, künji tohumlaryny, noýba tohumlaryny, hoz tohumlaryny, çia tohumlaryny arassalap biler
Tohumlary gaýtadan işleýän zawod aşakdaky ýaly maşynlary öz içine alýar.
Öňünden arassalaýjy: 5TBF-10 howa ekrany arassalaýjy
Klodlary aýyrmak: 5TBM-5 Magnit bölüji
Daşlary aýyrmak: TBDS-10 de-daşlaýjy
Tohumlary aýyrmak: 5TBG-8 agyrlyk güýji bölüji
Lift ulgamy: DTY-10M II lifti
Gaplamak ulgamy: TBP-100A gaplaýyş enjamy
Toz ýygnaýjy ulgam: Her maşyn üçin tozan ýygnaýjy
Dolandyryş ulgamy: Tohumlary gaýtadan işleýän zawodyň hemmesi üçin awtomatiki dolandyryş şkafy

Künji arassalaýjy zawodyň ýerleşişi

künji arassalaýyş liniýasy 1-nji tertip
künji arassalaýyş liniýasy 2-nji tertip
künji arassalaýjy liniýa 3
künji arassalaýyş liniýasy 4-nji düzüliş

Aýratynlyklary

High performanceokary öndürijilik bilen işlemek aňsat.
Cli Müşderileriň ammaryny goramak üçin daşky gurşaw siklon tozan ulgamy.
Different Dürli tohumlary arassalamak üçin sagatda 2-10 tonna arassalaýyş ukyby.
Seeds Tohumlary arassalaýjy maşyn üçin ýokary hilli motor, ýokary hilli Japanaponiýa göteriji.
● Pokary arassalygy: 99,99% arassalygy, esasanam künji, hoz noýbasyny arassalamak üçin

Her bir maşyn görkezýär

Grian arassalaýjy-1

Howa arassalaýjy
Uly we kiçi haramlygy, tozan, ýaprak we ownuk tohum we ş.m. aýyrmak üçin ..
Tohum arassalaýyş liniýasynda we tohum gaýtadan işleýän zawodda deslapky arassalaýjy hökmünde

Daş daşlaýjy maşyn
TBDS-10 De-daş görnüşli üflemegiň stili
Agyrlyk güýjüni ýok ediji ýokary öndürijilikli daşlary dürli tohumlardan aýryp biler

Destoner
Magnit bölüji uly

Magnit bölüji
Ol noýba, künji we beýleki dänelerden ähli metallary ýa-da magnitli topraklary we topraklary aýyrýar.Afrikada we Europeewropada gaty meşhur.

Agyrlyk güýji bölüji
Agyrlyk güýji bölüji tohum, tohum, zeperlenen tohum, ýaralanan tohum, çüýrük tohum, ýaramaz tohum, künji, noýba topragy we ýokary öndürijilik bilen aýryp biler.

Agyrlyk güýji bölüji
Gaplaýyş enjamy

Awto gaplaýyş enjamy
Funksiýa: Noýba, däne, künji tohumy we mekgejöwen we ş.m. gaplamak üçin ulanylýan awtoulag gaplaýyş enjamy, Bir halta üçin 10kg-100kg-dan başlap, elektron dolandyrylýan awtomat

Arassalamak netijesi

Çig däneler

Çig däneler

Impuities

Impuities

Gowy grians

Gowy grians

Tehniki aýratynlyklar

No.ok. bölekleri Kuwwat (kWt) Rateük göterimi% Kuwwat sarp etmek
kWt / 8s
Kömekçi energiýa bellik
1 Esasy maşyn 30 71% 168 no  
2 Göter we elt 4.5 70% 25.2 no  
3 Toz ýygnaýjy 15 85% 96 no  
4 beýlekiler <3 50% 12 no  
5 jemi 49.5   301.2  

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň