Mekgejöwen arassalaýjy maşynyň artykmaçlyklary

Mekgejöwen arassalaýjy maşyn esasan bugdaý, mekgejöwen, dag arpa, soýa, tüwi, pagta tohumy we beýleki ekinleri däne saýlamak we bahalandyrmak üçin ulanylýar.Köp maksatly arassalaýyş we barlag enjamy.Onuň esasy janköýeri agyrlyk güýjüni bölmek tablisasyndan, janköýerden, sorujy kanaldan we hereket etmek üçin amatly we çeýe, ekrany çalyşmak aňsat we oňat öndürijiligi bolan ekran gutusyndan durýar.Bu enjam, sagatda 98% we 25 tonna arassalygy bilen mekgejöwen we bugdaý ýaly däne ekinlerini ekranlaşdyrýar.

Enjamy iki gatlaga bölüp bolar, birinji gatlak esasan gabyklary, ikinji gatlak çybyklaryny we beýleki uly hapalary arassalamak üçin ulanylýar, ekranyň ikinji gatlagy arassa däne üçin, tozan däneleri gutynyň aşagyna gutular; ekranyň boşlugy we gutynyň aşagyna zyňylýar.Haramlyk rozetkasy.Aýratyn agyrlyk güýjüni bölmek, howany bölmek we eleklemek ýaly dürli haramlygy aýyrmagyň usullaryny birleşdirýär we dänelerdäki dürli hapalary dürli usullar bilen işleýär we dürli hapalary aýratyn ýygnap bilýär.Bu enjamyň dizaýny täze we ýerliklidir we dürli tehnologiýalary ulanýar.Konweýerler we liftler bilen ulanylyp bilner.

Ulanylanda, ilki bilen enjamy keseligine goýuň, güýji açyň, iş wyklýuçatelini işlediň we enjamyň dogry işleýändigini görkezmek üçin hereketlendirijiniň sagat ugruna işleýändigine göz ýetiriň.Soňra ekranlaşdyrylan materialy gazanyň içine guýuň we materialyň ýokarky ekrana deň girip bilmegi üçin, bölejigiň aşagyndaky wilka plastinkasyny materialyň bölejikleriniň ululygyna görä sazlaň;şol bir wagtyň özünde, ekranyň ýokarky bölegindäki silindr fanaty ekranyň çykaryş ujuna howany dogry üpjün edip biler.;Janköýeriň aşaky ujundaky howa girelgesi, däne içindäki dürli dürli galyndylary almak üçin göni mata sumkasyna birikdirilip bilner.Wibrasiýa ekranynyň aşaky böleginde çyzykly garşylykly hereket üçin çarçuwada kanal polatynda dört sany podşipnik bar;elekiň ýokarky gaty eli materialdaky hapalaryň uly bölejiklerini arassalamak üçin ulanylýar, inçe elekiň aşaky gatlagy materialdaky hapalaryň ownuk bölejiklerini arassalamak üçin ulanylýar.Bugdaý we mekgejöwen arassalaýjy maşynyň esasy artykmaçlyklary aşakdakylar:

1. efficiencyokary netijelilik, nepis we çydamly dizaýn, islendik poroşok we mukus barlap bolýar.

2. Ululygy kiçi, ýer tutmaýar we hereket etmek has amatly.

3. Ekrany aňsat çalyşmak, ýönekeý işlemek we amatly arassalamak aýratynlyklary bar.

4. Tor petiklenmeýär, poroşok uçmaýar we 500 mesh ýa-da 0.028mm arassalap bolýar.

5. Hapalyklar we gödek materiallar awtomatiki usulda zyňylýar we üznüksiz işlemek mümkin.

6. Üýtgeşik tor çarçuwasynyň dizaýny, ekranyň meshini uzak wagtlap ulanyp bolýar we toruň üýtgemeginiň tizligi çalt, bary-ýogy 3-5 minut gerek.

7. Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna görä üýtgedilip bilner, meselem gyra görnüşini goşmak, derwezäniň görnüşini goşmak, suw sepmek görnüşi, gyryjy görnüş we ş.m.

8. Elek enjamy bäş gatda bolup biler we üç gat ulanmak maslahat berilýär.

arassalaýjy maşyn


Iş wagty: Mart-02-2023